Contoh Surat Kuasa dengan Format yang Benar


Contoh Surat Kuasa - Penulisan surat kuasa yang baik dan benar sangat diperlukan untuk sebuah pelimpahan kewengan yang diberikan satu orang ke orang yang lain. Surat kuasa sendiri ditujukan untuk pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain. Sebuah surat kuasa dapat mewakili pihak yang memberi wewenang.

Surat kuasa sendiri memiliki ciri-ciri yang berisikan pemberian kuasa/wewenang kepada seseorang untuk mengurus sesuatu kepentingan dan Bahasa yang digunakan singkat, lugas, efektif, dan tidak berbelit-belit.

Contoh Surat Kuasa

Contoh Surat Kuasa
Banyak macam surat kuasa yang dapat dilimpahkan seperti :
  • Surat kuasa pengambilan dokumen kependudukan.
  • Surat kuasa pengambilan gaji/pembayaran.
  • Surat kuasa mencairkan uang.
  • Surat kuasa penjualan.
  • Surat kuasa pengambilan keputusan usaha.
  • Surat kuasa pengambilan keputusan politik.
Buat kamu yang masih binggung cara membuat surat kuasa, Berikut ini saya berikan Contoh Surat Kuasa.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                     : Diana Puspita
Tempat/Tgl. Lahir : Yogyakarta, 13 juni 1976
Pekerjaan               : Pegawai
Alamat                   : Yogyakarta, Jln Kenari no. 78

Memberikan kuasa pengambilan gaji untuk bulan ( Blablabla ) dikarenakan saya sedang sakit. Oleh karena itu, saya akan memberikan kuasa kepada :

Nama                     : Resti Juliana
Tempat/Tgl. Lahir : Yogyakarta, 28 Agustus 1987
Pekerjaan               : Swasta
Alamat                   : Yogyakarta, Jln Kenari no. 78

Demikian Surat Kuasa ini kami buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Maret 2013.

Penerima Kuasa                                                                                      Pemberi Kuasa

Materai
Rp6.000,-

( Diana Puspita )                                                                                     (Resti Juliana )
Itulah salah satu contoh surat kuasa yang dapat saya berikan untuk Sobat setia, Semoga dapat memperingan tugas dengan melimpahkan kuasa kepada orang lain saat Anda sedang berhalangan.

Judul: Contoh Surat Kuasa dengan Format yang Benar Rating: 4.5 Ditulis Oleh

Artikel Terkait Contoh Surat Kuasa dengan Format yang Benar

Comments
0 Comments

0 komentar:

Post a Comment